صحبت دکتر نیلی در برنامۀ پایش

چندی پیش دکتر نیلی مهمان برنامۀ پایش شبکۀ اول تلویزیون ایران بود. نمودار تعداد شغل ایجاد شده در دهه های گذشته را در این برنامه ارائه کرد. این نمودار در اکثر سایتها قابل دستیابی است. خوبی این نمودار این است که خیلی ساده است و همگان می توانند تفاوتها را ببینند. به نظر من ثبات اقتصادی چه از نظر متغیرهای کلان و چه از نظر قوانین (و البته بهبود برخی از قوانین)، نرخ ارز و نرخ بهرۀ  مناسب، و نیز سیاست خارجی آرام مهمترین عامل افزایش تولید اشتغال در ابتدای دهۀ هشتاد بود.

اگر می خواهید تصویرتان از اشتغال دقیقتر باشد باید ارقام اشتغال را بر جمعیت فعال یا جمعیت بالقوه فعال تقسیم کنید، چرا که یک شغل دهۀ هشتاد با یک شغل دهۀ هفتاد و شصت و پنجاه متفاوت است.

در هر حال می توانید برنامه را در دو بخش در اینجا و اینجا ببینید. ممنون  از دوست عزیز، علی، بابت فرستادن لینکها.