رای کاندیداها در استانهای کشور

نمودارهای زیر درصد رای کاندیداها در استانهای کشور را نشان می دهد. خط قرمز درصد رای هر کاندیدا در کل کشور است.

 

Vote-Jalili

Vote-Rezaee

Vote-Rohani

Vote-Gharazi

Vote-Ghalibaf

Vote-Velayati