برادرانِ مهربانِ متهمِ اقتصادیِ قوۀ قضائیه

«اگر بخواهم دوستانم کل لواسان را به نامم می کنند» این تیتری است که سایت آفتاب نیوز برگزیده برای شرح محاکمۀ یکی از قدرتمندترین افراد در قوۀ قضائیه که بیست سال در بالاترین سطح این قوه فعالیت کرده است.

در متن خبر چنین آمده است: » اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.»

شما را نمی دانم، ولی اگر من در اداره ای یا سازمانی قرار باشد سر و کارم با کسی بیافتد که چنین برادران مهربان و سخاوتمندی دارد، از یک فرسنگی آنجا هم رد نمی شوم.

پس نوشت: فکر کنید چطور می توانید بهتر از جملۀ بالا کل قوۀ قضائیۀ ایران را نیست و نابود کنید. اگر راهی بهتر پیدا کردید یک آبگوشت با ترشی و دوغ طلبتان!