تاریخ و اقتصاد خاورمیانه- بخش اول

«بورسان» که سایتی برای تحلیل اقتصاد و بازار است، مجموعه ای با ارزش گرد آورده است در مورد صد سال تاریخ خاورمیانه تحت عنوان «میراث سده«. بزرگانی در این برنامه از تاریخ منطقۀ ما گفته اند شنیدنی. این فرصت مغتنم نصیب من هم شد که گفت و گویی مفصل داشته باشم با دوستان «بورسان» در مورد تاریخ و اقتصاد خاورمیانه.

بخش اول را می توانید در سایت بورسان ببینید.