یارانه ها

حذف یارانه ها از اقتصاد ایران شروع شد و قیمت کالاهای یارانه ای افزایش یافت. مهمترین سؤال به نظر من اثر سیاست حذف یارانه را بر رفاه خانوارها است. بر مبنای نظریات اقتصادی می توان این اثر را بررسی کرد که البته (مانند هر بررسی اقتصادی و نیز به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی) وابسته است به فروضی که اعمال می شود و سناریو هایی که منظور می شود.

اتفاقی که در اقتصاد ایران شروع شده است، باید به دقت دنبال شود. شاید دیگر چنین فرصتی برای مشاهدۀ یک آزمایش بزرگ اقتصادی به دست نیاید. در این مرحله بهتر است به جمع آوری اطلاعات بپردازیم. اولین بخش اطلاعات تغییر قیمتها است. در زیر لیست کالاهایی که قیمتشان تغییر کرده است را به همراه قیمت سابق و جدید می آورم.

گازوئیل: از 16.5 تومان به 150 تومان سهمیه ای و 350 تومان بدون سهمیه

بنزین: از 100 تومان به 400 تومان با سهمیه و 700 تومان بدون سهمیه

بنزین سوپر: از   تومان به 500 تومان با سهمیه و 800 تومان بدون سهمیه

نفت سفید: از  ؟؟؟ تومان به 100 تومان

گاز مایع: از  ؟؟؟  تومان به هر لیتر 100 تومان معادل هر کیلو 180 تومان

نفت کوره: از  ؟؟؟  تومان به 200 تومان

گازوئیل کشاورزی و صنعت: از 16.5 تومان به 150 تومان

برق: از 16.5 تومان به 27 تومان (210 تومان برای مصرف بیش از600 کیلو وات ساعت در ماه) هر کیلو وات ساعت

گاز طبیعی: از 13 تومان به 70 تومان هر متر مکعب

گاز خودرو: از 40 تومان به 300 تومان هر متر مکعب

آب: از 80 تومان به 283 تومان هر متر مکعب

گندم: از ؟؟؟ تومان به 250 تومان

آرد: از ؟؟؟ تومان به 290 تومان

پرداخت: 44500 تومان سرانه ماهانه

(این اطلاعات را از وبسایتها جمع کرده ام. این اطلاعات کامل نیست و ممکن است اشتباهاتی هم در آن باشد. اگر می توانید آن را کاملتر کنید و اطلاعات مفقود را برایم بفرستید ممنون می شوم.)

پس نوشت: نوشتۀ مسعود نیلی و جواد صالحی در بارۀ یارانه ها را از دست ندهید.

پس نوشت دوم: سمیه توحید لو جدولی تهیه کرده است از قیمتهای قبلی و فعلی حاملهای انرژی.