بنزین و سیگار و ریاضیات معاون وزیر بهداشت

معاون وزیر بهداشت گفت: مافیای سیگار اجازه نداد مالیات سیگار سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد. به گفته او، این کار سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور داشت.

لینک خبر لازم نیست چرا که هر سایتی را باز می کنی این خبر را نقل کرده است. این خبر شده نقل محافل بدون اینکه حتی یکی بپرسد واقعاً دو دو تا چند تا می شود.

در سرانگشتی ترین محاسبۀ ممکن، برای اینکه ده درصد افزایش قیمت 20 هزار میلیارد پول ایجاد کند باید 200 هزار میلیارد تومان برای سیگار هزینه شود. برای جمعیت 80 میلیونی ایران، این می شود 2.5 میلیون تومان متوسط سرانۀ هزینۀ سیگار یا ده میلیون تومان هزینۀ سیگار برای هر خانوار ایرانی. از آنجا که طبق آمار حدود 12 درصد ایرانیان سیگار می کشند، هزینۀ سرانۀ سیگار برای هر فرد ایرانی که سیگار می کشد سالی حدود 20 میلیون تومان است.

آمار هزینۀ خانوار برای سال 97 نشان می دهد که متوسط هزینۀ سالانۀ خانواده های شهری حدود 40 میلیون تومان و برای خانواده های روستایی حدود 23 میلیون تومان بود. یک مقایسۀ سادۀ این ارقام با ارقام بالا نشان می دهد که صحبت معاون وزیر بهداشت تا چه حد پرت است.

بعلاوه با یک جستجوی گوگل قیمت سیگار از 3 هزار تا حوالی 15 هزار تومان به دست می آید که اگر ده هزار تومان هم برای هر بسته در نظر بگیریم می شود 2000 بسته در سال یا حدود 5.5 بسته روزانه. همین عدد کافی ست که ببینیم ارقام اشتباهند.

ارقام بودجۀ 98 مالیات بر سیگار را 15 هزار میلیارد «ریال» گذاشته است. احتمالاً معاون وزیر که شاید ریاضیاتش خوب نبوده این را درست متوجه نشده است.

عنوان شدن این رقم توسط معاون یک وزارتخانه به اندازۀ کافی مشکل دار ایست ولی مشکل بزرگتر این است که این رقم دارد دست به دست می چرخد و شده است استدلال علمی در برابر افزایش قیمت بنزین و برای کوبیدن رقیب. نمونه اش را ببینید.