کشش قیمتی مصرف بنزین

مصرف بنزین تا چه حد به قیمت آن وابسته است؟

گفته می شود که بنزین کالایی بدون کشش است در نتیجه سیاست قیمتی در مورد آن جواب نمی دهد. این گفته درست است اما مشروط به شرایطی.

مصرف بنزین در کوتاه مدت بی کشش است، ولی در بلند مدت کشش قیمتی بالا است.

در کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا و عربستان، که قیمت همیشه پایین بوده است، کشش کوتاه مدت خیلی کم است. این را می توان به سهم بنزین در هزینه ها مرتبط دانست که حتی بعد از افزایش قیمت هم خیلی بالا نیست.

کشش بلند مدت مصرف بنزین در بلند مدت در ایران از بسیاری از کشورها بالاتر است. این را می توان با ناکارآمدی بزرگی که در حمل و نقل ایران و نیز عادات مصرفی در ایران، توضیح داد. افزایش قیمت بنزین در بلند مدت بسیاری از این ناکارآمدی ها را کم می کند.

آمار کشش قیمتی را در کوتاه مدت و بلند مدت در برخی از کشورها در زیر به نقل از مقالۀ زیر ببینید:

 Review of Key International Demand Elasticities for Major Industrializing Economies (2017), Hillard G. Huntington, James J. Barrios and Vipin Arora; Energy Information Administration Working paper